Informacje dla autorów

“Inter Artes” publikuje teksty mieszczące się w zakresie szeroko pojętej humanistyki, należące do kategorii artykułów, polemik, sprawozdań lub recenzji, napisane po polsku lub angielsku.

Teksty – niepublikowane ani niezłożone aktualnie w żadnym innym piśmie ani pracy zbiorowej – powinny być składane w formie elektronicznej, tj. przesyłane na adres redakcja@inter.artes.pl. Artykułom powinna towarzyszyć bibliografia, lista słów kluczowych po polsku i po angielsku, angielski tytuł oraz angielskie streszczenie (mile widziane jest także streszczenie i tytuł po łacinie), a wszystkim tekstom – informacja o autorze obejmująca imię, nazwisko, ew. tytuł zawodowy i/lub stopień naukowy, adres e-mail i (do wiadomości redakcji) numer telefonu. Redakcja zakłada, że autorzy nadesłanych tekstów postępują zgodnie z zasadami etyki naukowej.

W nadsyłanych tekstach nie należy stosować wyróżnień innych niż kursywa i rozstrzelenie. Liczebniki od jednego do dziesięciu należy zapisywać słownie, pozostałe – przy pomocy liczby, zaś w datach stosować wyłącznie cyfry arabskie. Cytaty dłuższe niż trzy wersy należy wyróżnić światłem. Zwroty obcojęzyczne powinny być oznaczone kursywą, a opuszczenia w cytowanym tekście, podobnie jak komentarze autora wewnątrz cytatu – nawiasem kwadratowym. W przypadku przytaczania tekstu obcojęzycznego w przypisie trzeba podać jego tłumaczenie. Przypisy nie powinny znajdować się po znakach przestankowych, ale bezpośrednio przed nimi. W przypisach należy stosować skróty łacińskie: op. cit., ibidem, etc., zaś źródła w bibliografii powinny być podawane w następującej formie:

– książka: Kowalewska D., Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia, Toruń 2009.

– wstęp do książki: Krukowska H., Ciemna strona istnienia w romantycznym poemacie Malczewskiego, [wstęp w:] A. Malczewski, Maria, Białystok 2002.

– artykuł lub rozdział pracy zbiorowej: Danilewicz A., Bogurodzica w pogańskim świecie Lilli Wenedy, [w:] Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, red. H. Krukowska i J. Ławski, Białystok 2005. (Jeśli cytujemy artykuł ze zbioru artykułów jednego autora, w nawiasie kwadratowym powinien znaleźć się dopisek wg wzoru: [w tegoż:] lub [w tejże:].)

– hasło ze słownika: Krzyżanowski J., Czary, [hasło w:] Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965.

– artykuł w czasopiśmie: Pietkiewicz Cz., Umarli w wierzeniach Białorusinów, „Pamiętnik Warszawski” 1931, z. 3. (Niektóre czasopisma używają dodatkowo oznaczeń typu: numer, tom, rocznik, itp. – należy zawrzeć je wszystkie.)

– materiał internetowy: Lenartowicz T., Cyganka, [dostęp on-line: 9.11.13] http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=3733&s=1.

W takiej samej formie źródła powinny być podane w przypisach, lecz nazwiska autorów przywoływanych po raz pierwszy należy w nich zapisywać przed nazwiskami i w pełnej formie – wraz z imionami: Maciej Popko, Huryci, Warszawa 2005. W przypadku ponownego cytowania należy skracać tytuły cytowanych tekstów w taki sposób, by tytuł wyraźnie odsyłał do danej publikacji, np.: Kowalewska, Magia i astrologia, op. cit., s. 123.

Recenzowanie odbywa się w trybie double-blind. Każdy złożony tekst zostaje przejrzany przez redakcję pod kątem poprawności językowej tekstu i jego zgodności z profilem tematycznym “Inter Artes”; na tym etapie redakcja może zasugerować autorowi wprowadzenie poprawek. Po ich dokonaniu tekst, po usunięciu z niego informacji identyfikujących autora, jest przesyłany dwóm recenzentom, którzy opowiadają się za przyjęciem tekstu do druku, odrzuceniem go lub przyjęciem po wprowadzeniu określonych zmian. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu podejmuje redakcja, w razie potrzeby konsultując się z recenzentami. Po złożeniu numeru każdy tekst zostaje poddany korekcie autorskiej.

Ze względu na niewielki nakład wersji drukowanej wersją referencyjną pisma jest wersja elektroniczna, dostępna w trybie open access na stronie http://www.inter.artes.pl oraz na stronie portalu http://www.academicon.pl.

 

Advertisements